Besiktningar & Kontroller

Egenkontroll

Styrelsen ansvarar för att låta utföra så kallad egenkontroll, vilket innebär en regelbunden kontroll av verksamheten och dess påverkan på miljön och hälsan. Föreningen uppfyller kraven bl.a. genom följande rutiner:

 • Årlig uppdatering av långsiktig underhållsplan
 • Rutiner för felanmälan och åtgärd vid fel
 • Information till boende och leverantörer om ansvar och regler
 • Löpande arbete för energihushållning
 • Information om regler för buller och störningar
 • OVK och uppföljning av eventuella anmärkningar
 • Tillhandahålla förutsättningar för god inomhustemperatur
 • Förebygga legionella i vattnet genom kontroll av returtemperatur
 • Radonmätning
 • Bedriva systematiskt brandskyddsarbete bl.a. genom årlig kontroll av brandskyddet
 • Förebygga fukt och mögel bl.a. genom uppföljning av vattenskador
 • Försäkring avseende hantering av skadedjur
 • Rutiner för god avfallshantering

 

Brandskydd

Styrelsen ansvarar för att kontinuerligt förebygga brand och arbetar efter nedanstående checklista. För status och information till boende se Viktig information.

icon Checklista brandskydd

 

Externa besiktningar och kontroller

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Styrelsen ansvarar för att låta utföra OVK vart 6:e år och säkerställa åtgärd av eventuella anmärkningar.

icon Intyg OVK 2013

 

Energideklaration

Styrelsen bedriver ett kontinuerligt energibesparande arbete och ansvarar för att låta utföra energideklaration vart 10:e år.

icon Intyg – Energideklaration 2015

 

Radonmätning

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att radon inte utgör en hälsorisk.

icon Intyg – Radonmätning 2016

 

Hissar

Hissarna besiktigas årligen av Inspecta och service utförs 4 ggr per år av St. Eriks Hiss.

 

Sotning

Fastighetens aktiva eldstäder, skorstenar och rökkanaler besiktigas och sotas regelbundet av Peter Sotare.

Comments are closed.