För leverantörer

 

Fakta

Brf Västergård nr 1
Org.nr. 702002-6105
BG: 517-0931
 arenden@fridhemsgatan68.se

Besöksadress:
Fridhemsgatan 68
112 46 Stockholm

Fakturaadress:
500 Brf Västergård nr 1
c/o Storholmen Förvaltning
Box 56012
102 17 Stockholm

Kännedom om regler

Som leverantör till föreningen eller boende i föreningen förväntas du känna till och följa föreningens ordningsregler och särskilda anvisningar. Vänligen notera särskilt:

 • Kontrollera att ytterportarna går i lås vid in- och utpassering.
 • Ställ inte upp ytterportar utan uppsikt.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte källardörrar öppna utan uppsikt.
 • Meddela i förväg genom anslag och mejl till arenden@fridhemsgatan68.se:
  • Tidpunkt för utförande av störande arbeten.
  • Tidpunkt för avstängning av försörjningar, t.ex. el, vatten, värme, etc.
 • Grovsopor får INTE lämnas i föreningens soprum.
 • Var försiktig så inte onödiga skador uppstår på väggar, golv, portar, etc.
 • Stora säckar hindrar framkomligheten och drar snabbt till sig avfall från andra håll. Fyllning och hämtning skall därför planeras och utföras så att tiden då stora säckar står på gatan blir så kort som möjligt. Ytterst är beställaren ansvarig för att inget avfall lämnas kvar utanför fastigheten.
 • Rökning är inte tillåten i fastigheten eller på dess gårdar.
 • Toalett finns i källaren i gathuset. Vänligen håll den ren och snygg.
 • Hissarna har så kallade ljusridåer som stannar hissen om man kommer för nära dörren. Transportera därför inte föremål i hissen som kan orsaka stopp. Kostnad för jourutryckning debiteras beställaren av arbetet.
 • Det skall det vara tyst i huset samt på gårdarna vardagar kl. 22.00-07.00 och fredag till söndag kl. 24.00-10.00.
 • Bullrande renoveringsarbeten som borrning, golvslipning mm får endast utföras helgfria vardagar 08.00-17.00.

 

Krav vid utförande av väsentliga förändringar för boendes räkning

Vid utförande av så kallade väsentliga förändringar, d.v.s. arbeten som berör, omfattar eller angränsar till föreningens underhållsansvar gäller följande:

 • I samband med underhåll av lägenheten skall bostadsrättshavare ansöka om tillstånd att utföra s.k. ”Väsentlig förändring” då underhållsobjekt som föreningen ansvarar för underhållet av berörs.
 • Till föreningens underhållsansvar hör t.ex. anslutningar för värme inklusive radiatorer och ventiler, vatten, avlopp, ventilation, eldning, el, gas, tv, internet, fasader, fönsterytterbågar, fönsterytterkarmar, balkonger, markiser, bärande väggar, bjälklag, yttertak och markytor.
 • Såvida inte föreningen formellt tar på sig ett skriftligen avtalat beställaransvar för hela eller delar av leveransen, så ligger hela beställar-ansvaret till fullo på bostadsrättshavaren.
 • Ansökan om ”Väsentlig förändring” skall därför vara skriftlig och omfatta beskrivning av det arbete som skall utföras inklusive metoder, material, ritningar, bilder, samt vem som skall utföra arbetet.
 • Bostadsrättshavaren ansvarar för att tillhandahålla dokumentation som intygar att utföraren utfört arbetet fackmannamässigt i enlighet med aktuella bransch-praxis och tillhandahållen beskrivning.
 • Vid renovering av badrum och liknande våtrum ska branschpraxis följas, vilket bl.a. innebär att om tätskiktet bryts måste hela tätskiktet göras om och att befintlig golvbrunn måste ersättas av ny golvbrunn som uppfyller gällande branschstandard avseende produktegenskaper eller installationsmetod.
 • Vid underhåll av tätskikt omfattar bostadsrättshavarens underhållsansvar även horisontella anslutningar till gemensamma ledningar.
 • Vid renovering av våtrum skall eventuell vattenansluten handdukstork avlägsnas och får då ersättas med fackmannamässigt installerad elektrisk handdukstork.
 • Vid utförande av arbeten där risk för vattenskada föreligger skall beställaren säkerställa att utföraren vet hur avstängning går till så att skada inte uppstår.
 • Vid byte av produkter som omfattar föreningens underhållsansvar eller annat som omfattas av regler skall beställaren säkerställa att godkända produkter används, samt att föreningen meddelas om bytet.

 

Comments are closed.